Økonomi / Vedtægter og husorden / Vedtægter for Casa della filosofia
Vedtægter for foreningen Casa della filosofia (Via Napoli 38, Pratola Peligna)

Vedtægter for foreningen Casa della filosofia (Via Napoli 38, Pratola Peligna) 

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Casa della filosofia (Via Napoli 38, Pratola Peligna)” og dens hjemsted er København

§ 2. Formål.

Det er Foreningens formål at fremme de dansk-italienske kulturelle forbindelser ved at være kommanditist i og ejer af 98% af kommanditselskabet Casa Abruzzo di Bjarne Christoffersen s.a.s., som ejer udlejningsejendommen Via Napoli 38-40, Pratola Peligna, Italien. Derefter er det foreningens formål at varetage medlemmernes interesser. 

§ 3. Medlemmer.

Stk. 1: Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende indehavere af medlemsbeviser udstedt af foreningen Casa della filosofia (Via Napoli 38, Pratola Peligna) samt komplementaren i det italienske kommanditselskab Casa Abruzzo di Bjarne Christoffersen s.a.s.

Stk. 2: Dersom et medlemsbevis tilhører flere i forening, udgør disse ét medlem, men alle noterede indehavere kan deltage på generalforsamlingen. Det skal af medlemsbeviset fremgå, hvem af dets indehavere, der har stemmeret ved generalforsamlingen. Der er for hvert medlemsbevis én stemme, således at der i alt er 13 stemmer.

Stk. 3: Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer af foreningen.

Stk. 4: Foreningen vedligeholder et arkiv over de til enhver tid værende medlemmers navn, adresse, CPR nr, telefonnr og evt. email adresse. Medlemmerne er forpligtet til at give foreningen disse oplysninger samt informere om ændringer heri. Arkivet – med undtagelse af CPR nr – er åbent for alle medlemmer.

Stk. 5: Hvert medlemsbevis giver indehaveren en fortrinsret til at leje huset i Via Napoli 38-40 i 2 x 2 uger årligt i henhold til en af bestyrelsen vedligeholdt fordelingsplan, der sikrer en rotation af perioderne hen over året. Periodekalenderen følger ikke altid den normale kalender.

Udgangspunktet for fordelingsplanen er:

Andel A:   Uge 1-2 og 27-28 i 2008, som forskydes 6 uger til uge 7-8 og 33-34 i 2009 o.s.v.
Andel B:   Uge 3-4 og 29-30 i 2008, som forskydes 6 uger til uge 9-10 og 35-36 i 2009 o.s.v.
Andel C:   Uge 5-6 og 31-32 i 2008, som forskydes 6 uger til uge 11-12 og 37-38 i 2009 o.s.v
Andel D:   Uge 7-8 og 33-34 i 2008, som forskydes 6 uger til uge 13-14 og 39-40 i 2009 o.s.v.
Andel E:    Uge 9-10 og 35-36 i 2008, som forskydes 6 uger til uge 15-16 og 41-42 i 2009 o.s.v.
Andel F:    Uge 11-12 og 37-38 i 2008, som forskydes 6 uger til uge 17-18 og 43-44 i 2009 o.s.v.
Andel G:   Uge 13-14 og 39-40 i 2008, som forskydes 6 uger til uge 19-20 og 45-46 i 2009 o.s.v
Andel H:   Uge 15-16 og 41-42 i 2008, som forskydes 6 uger til uge 21-22 og 47-48 i 2009 o.s.v.
Andel I:     Uge 17-18 og 43-44 i 2008, som forskydes 6 uger til uge 23-24 og 49-50 i 2009 o.s.v.
Andel J:     Uge 19-20 og 45-46 i 2008, som forskydes 6 uger til uge 25-26 og 51-52 i 2009 o.s.v.
Andel K:   Uge 21-22 og 47-48 i 2008, som forskydes 6 uger til uge 1-2 og 27-28 i 2009 osv.
Andel L:    Uge 23-24 og 49-50 i 2008, som forskydes 6 uger til uge 3-4 og 29-30 i 2009 osv.
Andel M:   Uge 25-26 og 51-52 i 2008, som forskydes 6 uger til uge 5-6 og 31-32 i 2009 o.s.v.

Stk. 6: Et medlem han fremlejeret til familie og venner. Al anden udlejning sker gennem et af foreningen anvist udlejningsbureau.

Stk. 7: Et medlem kan overdrage sit medlemsbevis til tredjepart.

Stk. 8: Bestyrelsen fører en fortegnelse over indehavere af medlemsbeviser. Medlemsbeviser er ikke-omsætningspapirer. De kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler for aktiebreve, der er ikke-omsætningspapirer.

Stk. 9: Overdragelsen af et medlemsbevis har kun retsvirkning for foreningen, når bestyrelsen har noteret overdragelsen i medlemsfortegnelsen.

Stk. 10: Et medlem kan alene overdrage sit medlemsbevis i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 11: Hvis et medlem ønsker at overdrage sit medlemskab, kan dette ske til den pris medlemmet selv fastsætter. Det kan ske frit til ægtefælle eller samlever samt til familie. Hvis det ønskes overdraget til andre, skal de øvrige medlemmer have forkøbsret efter anciennitet på en venteliste, der føres af foreningen. Ventelisten er åben for foreningens medlemmer. Det medlem, der vil sælge, skal til bestyrelsen give meddelelse herom med oplysning om overdragelsesdato og pris samt andre salgsvilkår. Bestyrelsen kontakter herefter medlemmer på ventelisten. Hvis det medlem, der ønsker at sælge, ikke inden fire uger efter henvendelsen til bestyrelsen har modtaget accept om køb på udbudsvilkår fra et medlem på venteliste, kan andelen sælges frit.

Stk. 12: Medlemsbeviset kan ikke pantsættes eller  belånes.

Stk. 13: Det er ethvert medlems pligt at sørge for, at der tages fornødent hensyn til såvel huset som naboerne, hvad enten det er medlemmet selv eller anden person, der gennem lån, bytte eller lignende benytter huset. Medlemmet er over for foreningen erstatningspligtig for skader, der forvoldes på bygning, inventar eller fællesfaciliteter. Foreningen hæfter for skader opstået gennem udlejning til trediemand.

Stk. 14: Såfremt medlemmet permanent afskæres fra at udnytte sin fortrinsret til leje af huset, har medlemmet krav på erstatning for tab heraf. Fortabes  fortrinsretten på grund af brand, hærværk, ulykke eller naturkatastrofe, vil medlemmets erstatningskrav dog aldrig kunne overstige en 1/13 af den eventuelle forsikringssum, som måtte komme til udbe­taling til Casa della  Filosofia. Fortabes fortrinsretten på grund af medlemmets misligholdelse af medlemsbetingelserne og foreningens vedtægter (jf § 8), kan hans erstat­ningskrav aldrig overstige det beløb, der måtte blive udbetalt ved salg af hans andel i overensstemmelse med de danske regler for offentlig auktion med fradrag af evt. restancer, omkostninger og erstatningsbeløb.

Stk. 15: Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i Huset Via Napoli 38-40.  Dette kan kun ændres ved kvalificeret majoritet ved at mindst 10 ud af 13 stemmer herfor.

Stk. 16. Det er forbudt at ryge indendørs i Huset Via Napoli 38-40.  Dette kan kun ændres ved kvalificeret majoritet ved at mindst 10 ud af 13 stemmer herfor.

Stk. 17. Et medlem må ikke foretage bygnings- eller indretningsmæssige forandringer af huset.

Stk. 18. Medlemmet er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende husorden for brug af huset i Via Napoli 38-40. Generalforsamlingen kan med simpel stemmeflerhed fastsætte en husorden. Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang tilpasse denne for perioden mellem to generalforsamlinger, idet midlertidige ændringer skal forelægges til vedtagelse på førstkommende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamling.

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed med mindre andet fremgår specifikt af vedtægterne.

Stk. 2: Alle indkaldelser til generalforsamling og referater heraf fremsendes elektronisk til den email-adresse, som medlemmet har opgivet til bestyrelsen, med mindre medlemmet skriftligt har tilkendegivet ønske om at modtage kommunikation fra foreningen via brev.

Stk. 3: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen øn­sker det, eller når mindst en fjerdedel af medlemmerne kræver det med angivelse af dagsorden. I så fald påhviler det bestyrelsen straks at indkalde medlemmerne med mindst 3 og højst 5 ugers varsel.

Stk. 4: Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 5: Den ordinære generalforsamling skal have følgende punkter på dagsordenen.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse samt til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud.
Fastsættelse af leje samt efterfølgende års acontobetaling
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

Stk. 6: Revideret årsregnskab samt udskrift af revisionsprotokol for foreningen og for kommanditselskabet Casa Abruzzo di Bjarne Christoffersen s.a.s. udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen. Der medsendes en redegørelse for  foreningens og kommanditselskabets drift.

Stk. 7: Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 8: På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Med mindre andet fremgår af vedtægterne, er en generalforsamling altid beslutningsdygtig, og enhver beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Der kan på generalforsamlingen stemmes ifølge skriftlig fuldmagt fra et medlem.

§ 5. Bestyrelse

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, bestående af 3 medlemmer valgt for 1 år ad gangen blandt foreningens medlemmer, samt den til enhver tid givne komplementar i Casa Abruzzo di Bjarne Christoffersen s.a.s., der er født medlem af bestyrelsen. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv med gyldighed indtil næste generalforsamling.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter, at den er valgt med komplementaren i Casa Abruzzo di Bjarne Christoffersen s.a.s. som født formand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 medlemmer er til stede. Med mindre andet fremgår af vedtægterne, træffes enhver beslutning ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, der underskrives af formanden.

Stk. 4: Bestyrelsen er berettiget til at antage en administrator, der kan deltage i bestyrelsens møder, men uden stemmeret, med mindre han allerede er medlem af bestyrelsen.

Stk. 5.: Rejseudgifter for formanden eller dennes stedfortræder i forbindelse med varetagelse af Casa della filosofias interesser dækkes af foreningen i overensstemmelse med de regler, som gælder for ansatte inden for staten. Eventuelle andre udgifter aftales løbende med bestyrelsen.

§ 6. Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt revisor.

Stk. 3: Revisor kan være medlem af foreningen, men må ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 7. Leje

Stk. 1: Det påhviler efter generalforsamlingens nærmere beslutning medlemmerne at betale en årlig leje. Hvert medlem betaler i samme forhold, som vedkommende har stemmeret på generalforsamlingen. Lejen fastsættes på baggrund af budget for kommanditselskabet Casa Abruzzo di Bjarne Christoffersen til dækning af de med driften forbundne udgifter. Udgifter, der skal dække andet end løbende drift, betales i henhold til særskilt beslutning samtidig med vedtagelsen herom.

Stk. 2: Lejen, der opkræves af bestyrelsen eller administrator, forfalder til betaling hvert halvår med en acontobetaling vedtaget på foregående års generalforsamling samt et eventuelt restbeløb, der forfalder hvert år 1. juli. Indgår lejen ikke rettidigt, skal foreningen rykke herfor ved almindeligt brev og kan herved pålægge et af bestyrelsen fastsat rykkergebyr. Anden rykker sendes såvel anbefalet som med almindeligt brev + yderligere gebyr, hvis betaling ikke er modtaget senest 14 dage herefter overgives kravet til retslig inkasso. Alle udgifter afholdes af medlemmet.

§ 8. Eksklusion fra foreningen 

Stk. 1: I tilfælde af et medlems misligholdelse af sine medlemsforpligtelser er generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bemyndiget til at ophæve medlemskabet af foreningen samt medlemmets fortrinsret til at leje Via Napoli 38-40, Pratola Peligna.  I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Dette gælder f.eks. ved:
Væsentlig forsømmelighed forbundet med udøvelsen af fortrinsretten til leje af Via Napoli 38-40, Pratola Peligna, Italien og de ting, der hører til huset.
Væsentlig forsømmelighed angående medlemmets økonomiske forpligtelse over for foreningen f.eks. ved at være i restance til foreningen med leje-, brugerafgifter, gebyrer og/eller omkostninger.
 
Stk. 2: Det tidligere medlems medlemsbevis kan efter generalforsamlingens vedtagelse af foreningens bestyrelse sælges bedst muligt til anden side efter de danske regler om offentlig auktion, og det tidligere medlem har i så fald ret til at få udbetalt salgssummen med fradrag af evt. restancer, omkostninger og erstatningsbeløb.

Stk. 3: Et medlem kan uden yderligere begrundelse ekskluderes fra foreningen, hvis det besluttes med 10 ud af 13 stemmer på en generalforsamling. Medlemmet har herefter tre måneder til at sælge sin andel på normale markedsvilkår i overensstemmelse med foreningens love. Har medlemmet efter tre måneder ikke afhændet sin andel, eller ønsker medlemmet ikke at gøre brug af sin ret til at sælge på markedsvilkår, påhviler det foreningen at købe medlemmets andel til den pris, som en tilsvarende andel sidst blev handlet for. Omkostninger herved påhviler foreningen.

§ 9. Tegning og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan gennem formanden meddele eventuel administrator fuldmagt til at modtage indbetalinger, herunder kontingenter, og til at betale indgåede forpligtelser.

Stk. 2: Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1: Til enhver beslutning om vedtægtsændringer kræves, at mindst en tredjedel af samtlige 13 stemmer, dvs 5 stemmer, er repræsenteret på generalforsamlingen. Herefter kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer tilslutter sig ændringsforslaget.

Stk. 2: Dersom ændringsforslaget – uden at være vedtaget efter de i stk. 1 anførte regler – har opnået tilslutning fra mindst to tredjedele af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, afholdes ny generalforsamling inden 4 uger, og på denne kan forslaget uanset antallet af fremmødte vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer.

Stk. 3: Foreningen kan kun medvirke til køb, pantsætning og salg af fast ejendom i kommanditselskabet Casa Abruzzo di Bjarne Christoffersen s.a.s. efter vedtagelse på foreningens generalforsamling med kvalificeret majoriet som anført foran.

Stk. 4: Væsentlige bygnings- eller indretningsmæssige forandringer af huset kan kun ske efter bestyrelsen på en generalforsamling med kvalificeret majoritet som anført foran har fået bemyndigelse hertil.

§ 11. Foreningens opløsning

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses ved salg af ejendommen Via Napoli 38-40, Pratola Peligna i overensstemmelse med de i kommanditselskabets vedtægter anførte betingelser.

Stk. 2: Efter foreningens opløsning fordeles foreningens formue ligeligt blandt de 13 indehavere af medlemsbeviser. Tilsvarende fordeles indtægterne fra salg af kommanditselskabet og/eller ejendommen Via Napoli 38-40, Pratola Peligna med 2 % til komplementaren og 98 % fordelt med 1/13 til hvert medlem.

Stk. 3. Hvis det 2 måneder efter, at komplementaren i det ovenfor nævnte kommanditselskab har givet bestyrelsen skriftlig meddelelse om, at han ønsker at sælge sin komplementardel, ikke er lykkedes at finde en person, som ønsker at indtræde som komplementar, har komplementaren ret til at få ejendommen Via Napoli 38-40, Pratola Peligna solgt og foreningen opløst i overensstemmelse med de i kommanditselskabet anførte betingelser.

Som dirigent:

Lars Kristiansen

I bestyrelsen: Bjarne Christoffersen (formand), Bjarne Christoffersen, Allan Ohms og Niels Christian Stefansen
Vedtægter
 
Vedtægterne for ejerforeningen Casa della filosofia er vedtaget på den årlige generalforsamling.
 
Ud over disse vedtægter findes også en husorden for huset i Via Napoli. Se under "økonomi".