Økonomi / Vedtægter og husorden / Vedtægter for Casa Abruzzo
Vedtægter for kommanditselskabet Casa Abruzzo di Bjarne Christoffersen s.a.s 

§ 1. Navn og hjemsted

Kommanditselskabets navn er ”Casa Abruzzo di Bjarne Christoffersen s.a.s” og dens hjemsted er Pratola Peligna (AQ), Via Napoli n. 38-40, Italien.

§ 2. Formål.

Det er kommanditselskabets formål at erhverve og eje fast ejendom i Italien med udlejning for øje, herunder ejendommen Via Napoli 38-40, Pratola Peligna, Italien. Desuden er det kommanditselskabets formål at istandsætte og løbende vedligeholde erhvervet ejendom samt i øvrigt at fremme gastronomisk og kulturel samhandel mellem Italien og Danmark.

§ 3. Ejerskab

Ejerskabet af kommanditselskabet er fordelt med 2 % på en komplementar og 98 % på foreningen Casa della filosofia (Via Napoli 38, Pratola Peligna) som kommanditist.
 
Den eneste fuldt ansvarlige deltager i kommanditselskabet er komplementaren, der hæfter ubegrænset for alle kommanditselskabets forpligtelser.
 
Kommanditistens hæftelse er begrænset til dens andel af kommanditkapitalen med fradrag af foretagne indskud.
 
Kommanditandelsbeviset er et ikke-omsætningspapir, og kan ikke pantsættes. Det kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler for aktiebreve, der er ikke-omsætningspapirer. 
 
En kommanditist kan alene overdrage sine andele i kommanditselskabet, hvis bestyrelsen godkender overdragelsen og vilkårene herfor. 
 
Overdragelsen af en kommanditistandel har kun retsvirkning for kommanditselskabet, når bestyrelsen har noteret overdragelsen.

§ 4. Ledelse

Stk. 1: Kommanditselskabet ledes af en bestyrelse bestående af komplementaren samt de i foreningen Casa della filosofia (Via Napoli 38, Pratola Peligna) på generalforsamlingen valgte tre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: Komplementaren er formand for bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 medlemmer er til stede. Med mindre andet fremgår af vedtægterne, træffes enhver beslutning ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, der underskrives af formanden.

Stk. 4: Komplementaren kan i vitale spørgsmål, som har umiddelbar indflydelse på komplementarens hæftelser nedlægge veto. I så fald skal der, hvis blot ét bestyrelsesmedlem ønsker det, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i foreningen Casa della filosofia (Via Napoli 38, Pratola Peligna) m.h.b. på at lade en anden person købe komplementarens andel af kommanditselskabet og indtræde i dennes rolle som komplementar og født medlem af bestyrelsen for foreningen Casa della filosofia (Via Napoli 38, Pratola Peligna). Komplementaren er forpligtet til at sælge sin andel af Casa Abruzzo di Bjarne Christoffersen s.a.s. til den person, som den ekstraordinære generalforsamling vælger som kommende komplementar. Herfor betales et indeksreguleret beløb på 800 euro med januar 2007 som udgangspunkt for beregningen.

Stk. 5: Bestyrelsen er berettiget til at antage en administrator, der kan deltage i bestyrelsens møder, men uden stemmeret, med mindre han allerede er medlem af bestyrelsen.

§ 5. Regnskab og revision

Stk. 1: Kommanditselskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Kommanditselskabets regnskaber revideres af en af bestyrelsen for et år ad gangen valgt italiensk revisor. Revisionen skal udføres efter de for italienske aktieselskaber gældende regler, og der skal føres en revisions-protokol.

§ 6. Tegning 

Den daglige ledelse varetages af komplementaren, der tegner kommanditselskabet over for tredjemand – herunder myndighederne. Komplementaren har specielt ret til under ansvar over for kommanditisten (dvs. Casa della filosofia) at disponere over de penge, der indestår på kommanditselskabets bankkonto i Pratola Peligna. Der etableres en tilstrækkelig driftskonto i italiensk pengeinstitut, mens eventuelt overskydende likviditet anbringes i dansk pengeinstitut efter bestyrelsens beslutning. 
 
Køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræver underskrift fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsen kan meddele prokura til bestemte af bestyrelsen udpegede personer, således at disse kan forpligte foreningen ved dagligdags økonomiske dispositioner.  

§ 7.  Regulering af forhold mellem komplementar og kommanditist

Stk. 1: Væsentlige beslutninger angående kommanditselskabet (herunder gældsætning eller igangsætning af større vedligeholdelsesarbejder i huset i Via Napoli 38-40) træffes af bestyrelsen og kræver at mindst formanden og 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk 2: Køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræver forudgående vedtagelse på en  generalforsamling i foreningen Casa della Filosofia.

Stk. 3: I tilfælde af grundlæggende uenighed mellem komplementaren og kommanditisten har komplementaren ret til at fratræde sit embede 2 måneder efter, at han har givet kommanditisten, repræsenteret ved bestyrelsen i foreningen Casa della filosofia (Via Napoli 38, Pratola Peligna) skriftlig besked om sin fratræden. Komplementaren er forpligtet til at sælge sin andel af kommanditselskabet til den person som kommanditisten måtte udpege. Prisen herfor er 800 euro indeksreguleret med januar 2007 som udgangspunkt for beregningen. Hvis det ikke lykkes kommanditisten at finde en ny komplementar inden for 2 måneder, har komplementaren ret til at kræve Via Napoli 38-40 solgt og kommanditselskabet afviklet.

Stk. 4: Kommanditisten har ret til på grundlag af en vedtagelse på en generalforsamling i foreningen Casa della filosofia (Via Napoli 38, Pratola Peligna) at kræve, at komplementaren nedlægger sit hverv. Komplementaren er i så fald forpligtet til at sælge sin andel af kommanditselskabet til den person som kommanditisten måtte udpege. Prisen herfor er 800 euro indeksreguleret med januar 2007 som udgangspunkt for beregningen.

Stk. 5: Kommanditselskabets bestyrelse aftaler med komplementaren en godtgørelse for dennes ansvar som komplementar. Overstiger denne sidste års godtgørelse, skal aftalen forelægges til godkendelse på en generalforsamling i Casa della filosofia (Via Napoli 38, Pratola Peligna) .

Stk. 6.: Rejseudgifter for komplementaren eller dennes stedfortræder i forbindelse med varetagelse af kommanditselskabets interesser dækkes af kommanditselskabet i overensstemmelse med de regler, som gælder for ansatte inden for staten. Eventuelle andre udgifter aftales løbende med bestyrelsen.

Stk. 7: Kommanditselskabets bestyrelse aftaler forsikringsniveauet med komplementaren.

Stk. 8. Komplementaren hæfter ikke for skader påført ejendommen Via Napoli 38-40, anden ejendom eller personer, som er forårsaget af medlemmerne af foreningen Casa della filosofia, Via Napoli 38, Pratola Peligna, eller af disse medlemmers gæster eller lejere.

§ 8. Ændring af Vedtægterne

Ændring af Vedtægterne for Casa Abruzzo di Bjarne Christoffersen s.a.s. kan kun ske ved, at komplementar og kommanditist begge giver deres tilsagn til en sådan ændring.

§ 9. Kommanditselskabets opløsning

Stk. 1: Kommanditselskabet kan kun opløses ved salg af ejendommen Via Napoli 38-40, Pratola Peligna.

Stk. 2: Efter kommanditselskabets opløsning fordeles foreningens formue i henhold til den i § 3 anførte ejerfordeling.

Som dirigent: Lars Kristiansen

I bestyrelsen: Bjarne Christoffersen (formand),  Niels Christian Stefansen, Bjarne Christoffersen  og Allan Ohms 
Vedtægter
 
Vedtægterne for kommanditselskabet Casa Abruzzo er vedtaget på den årlige generalforsamling. Denne holdes samtidig med generalforsamlingen for ejerforeningen Casa della filosofia, som ejer Casa Abruzzo.